แผนการจัดการสอน กิจกรรม “ กิจกรรมสร้างเครือข่าย Camping ”
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน (จำนวน 50 คน)

ครั้งที่

วัน

วันที่

เวลา

วิชา

วิทยากร

1เสาร์18-ก.ค.09.30 – 12.30 น.กิจกรรมการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการใหม่รศ.ดร.สมควร โพธิ์ทอง
13.30 – 14.00 น.เทคนิคการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ+ลูกค้าดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ และคณะ
14.30 – 16.30 น.กิจกรรมการแนะนำธุรกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์รศ.ดร.สมควร โพธิ์ทอง
18.30-21.00 น.Business Networking & Relationsอ.จิรวัฒน์ ชุติพลวัจน์
2อาทิตย์19-ก.ค.09.30 – 12.30 น.กลยุทธ์การพัฒนาช่องทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ หรือ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง หรือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์
14.00 – 16.30 น.Focus Group Discussion แนวทางการสร้างผปก.ใหม่ร่วมกับหน่วยงานดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล และอ.จิรวัฒน์ ชุติพลวัจน์

วิทยากรชั้นนำ

รศ.ดร.สมควร โพธิ์ทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่าย

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

อ.จิรวัฒน์ ชุติพลวัจน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครือข่าย

ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ Focus Group

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์