แผนการจัดการสอน “ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในการเข้าถึงแหล่งทุน Coaching” ระยะเวลา 5 วัน (จำนวน 31+19 รวม 50 คน)​

ครั้งที่

วัน

วันที่

เวลา

วิชา

วิทยากร

1ศุกร์24-ก.ค.09.30 – 12.30 น.เทคนิคการนำเสนอธุรกิจต่อกลุ่มเป้าหมาย (Pitching Secrets)ดร.ศรัญญา  เสนสุภา
13.30 – 16.30 น.Workshop การนำเสนอให้ได้ใจนักลงทุน / คู่ค้าดร.ศรัญญา  เสนสุภา
2เสาร์25-ก.ค.09.30 – 12.30 น.เทคนิคการใช้เครื่องมือ Online เพื่อขยายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการอ.ชลกฤษ ฟองสายชล
13.30 – 16.30 น.การวางแผนทางการเงิน และภาษีสำหรับ เพื่อรับการสนับสนุนเงินทุนอ.ศันสนะ สุริยะโยธิน
3อาทิตย์26-ก.ค.09.30 – 12.30 น.ความเข้าใจด้านการเงิน เพื่อความสำเร็จสำหรับผู้ประกอบการดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
13.30 – 16.30 น.กลยุทธ์การเล่าเรื่องเพื่อสร้างจุดขาย สำหรับผู้ประกอบการภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
4ศุกร์31-ก.ค.09.30 – 12.30 น.เทคนิคสร้างยอดขายด้วยวิดีโอคอนเทนต์ (Workshop)อ.เสกสรร ปั้นยูทูป
13.30 – 16.30 น.เทคนิคการสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพครูโอ๋ กฎทอง บุญพรรคนาวิก
5เสาร์1-ส.ค.09.30 – 12.30 น.กลยุทธ์การยกระดับธุรกิจด้วยนวัตกรรม (BMC สู่ BMI)ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ
13.30 – 16.30 น.กิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitch  Deck)คณะกรรมการ Pitch

วิทยากรชั้นนำ

ดร.ศรัญญา เสนสุภา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอ (Pitching)

คุณชลกฤษ ฟองสายชล

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ศันสนะ สุริยะโยธิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและภาษี

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์
/ Beyondtraining

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอ

คุณเสกสรร เทิดสิริภัทร

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิดิโอคอนเทนต์ในโลกออนไลน์

อ.กฎทอง บุญพรรคนาวิก

ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่