ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเขียนโมเดลธุรกิจ รุ่นที่ 2

“ภายใต้โครงการสร้างเเละบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ” ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563