ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การเขียนโมเดลธุรกิจ รุ่นที่ 4

ภายใต้โครงการ การสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่
ปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2563