รุ่น 1 : รอบเช้า

แผนการจัดการสอน กิจกรรม “ การถ่ายทอดความรู้การเขียนโมเดลธุรกิจ ” 12 วัน

12 วัน

ระยะเวลา

09.30 - 12.30

เวลาเรียน

36 ชั่วโมง

เวลาเรียน

ตารางเรียน (รุ่นที่ 1 รอบเช้า)

ครั้งที่

วัน

วันที่

เวลา

วิชา

วิทยากร

สอนออนไลน์

120-พ.ค.09.30 – 12.30 น.ปรับแนวความคิด สร้างธุรกิจหลังวิกฤติเศรษฐกิจดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ3 ชั่วโมง
2พฤ21-พ.ค.09.30 – 12.30 น.กลยุทธ์สร้างธุรกิจ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมอ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง หรือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์3 ชั่วโมง
322-พ.ค.09.30 – 09.45 น.ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและแจ้งข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่  ครั้งที่ 1อ.จิรวัฒน์ ชุติพลวัจน์3 ชั่วโมง
09.45 – 12.30 น.การต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ
423-พ.ค.09.30 – 12.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC (Business Model Canvas)ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
527-พ.ค.09.30 – 12.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 1ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
6พฤ28-พ.ค.09.30 – 12.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 2ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
729-พ.ค.09.30 – 12.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 3ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
830-พ.ค.09.30 – 12.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 4ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
93-มิ.ย.09.30 – 12.30 น..กรณีศึกษาการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเกษตรดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ หรือ อ.นราธิป หรือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์3 ชั่วโมง
10พฤ4-มิ.ย.09.30 – 12.30 น..ศึกษาดูงาน (รูปแบบออนไลน์) 3 ชั่วโมง
115-มิ.ย.09.30 – 12.30 น..กลยุทธ์การต่อยอดธุรกิจ ด้วย BMCดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
126-มิ.ย.09.30 – 12.30 น..กลยุทธ์การนำเสนอธุรกิจด้วย BMCดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง

วิทยากรชั้นนำ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

ดร.สันติธร ภูริภักดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนธุรกิจด้วย BMC

รุ่น 2 : รอบบ่าย

แผนการจัดการสอน กิจกรรม “ การถ่ายทอดความรู้การเขียนโมเดลธุรกิจ ” 12 วัน

12 วัน

ระยะเวลา

13.30 - 16.30

เวลาเรียน

36 ชั่วโมง

เวลาเรียน

ตารางเรียน (รุ่นที่ 2 รอบบ่าย)

ครั้งที่

วัน

วันที่

เวลา

วิชา

วิทยากร

สอนออนไลน์

1 20-พ.ค. 13.30 – 16.30 น. ปรับแนวความคิด สร้างธุรกิจหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ 3 ชั่วโมง
2 พฤ 21-พ.ค. 13.30 – 16.30 น. กลยุทธ์สร้างธุรกิจ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง หรือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ 3 ชั่วโมง
3 22-พ.ค. 13.30 – 16.30 น. ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและแจ้งข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่  ครั้งที่ 1 อ.จิรวัฒน์ ชุติพลวัจน์ 3 ชั่วโมง
13.30 – 16.30 น. การต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ
4 23-พ.ค. 13.30 – 16.30 น. การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC (Business Model Canvas) ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ 3 ชั่วโมง
5 27-พ.ค. 13.30 – 16.30 น. การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 1 ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ 3 ชั่วโมง
6 พฤ 28-พ.ค. 13.30 – 16.30 น. การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 2 ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ 3 ชั่วโมง
7 29-พ.ค. 13.30 – 16.30 น. การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 3 ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ 3 ชั่วโมง
8 30-พ.ค. 13.30 – 16.30 น. การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 4 ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ 3 ชั่วโมง
9 3-มิ.ย. 13.30 – 16.30 น. กรณีศึกษาการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเกษตร ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ หรือ อ.นราธิป หรือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ 3 ชั่วโมง
10 พฤ 4-มิ.ย. 13.30 – 16.30 น. ศึกษาดูงาน (รูปแบบออนไลน์) 3 ชั่วโมง
11 5-มิ.ย. 13.30 – 16.30 น. กลยุทธ์การต่อยอดธุรกิจ ด้วย BMC ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ 3 ชั่วโมง
12 6-มิ.ย. 13.30 – 16.30 น. กลยุทธ์การนำเสนอธุรกิจด้วย BMC ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ 3 ชั่วโมง
 

วิทยากรชั้นนำ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

ดร.สันติธร ภูริภักดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนธุรกิจด้วย BMC

รุ่น 3 : รอบเช้า

แผนการจัดการสอน กิจกรรม “ การถ่ายทอดความรู้การเขียนโมเดลธุรกิจ ” 12 วัน

12 วัน

ระยะเวลา

09.30 - 12.30

เวลาเรียน

36 ชั่วโมง

เวลาเรียน

ตารางเรียน (รุ่นที่ 3 รอบเช้า)

ครั้งที่

วัน

วันที่

เวลา

วิชา

วิทยากร

สอนออนไลน์

124-มิ.ย.09.30 – 12.30 น.ปรับแนวความคิด สร้างธุรกิจหลังวิกฤติเศรษฐกิจดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ3 ชั่วโมง
2พฤ25-มิ.ย.09.30 – 12.30 น.กลยุทธ์สร้างธุรกิจ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมอ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง หรือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ 3 ชั่วโมง
326-มิ.ย.09.30 – 09.45 น.ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและแจ้งข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่  ครั้งที่ 1อ.จิรวัฒน์ ชุติพลวัจน์3 ชั่วโมง
09.45 – 12.30 น.การต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ
427-มิ.ย.09.30 – 12.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC (Business Model Canvas)ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
51-ก.ค.09.30 – 12.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 1ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
6พฤ2-ก.ค.09.30 – 12.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 2ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
73-ก.ค.09.30 – 12.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 3ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
84-ก.ค.09.30 – 12.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 4ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
98-ก.ค.09.30 – 12.30 น..กรณีศึกษาการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเกษตรดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ หรือ อ.นราธิป หรือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์3 ชั่วโมง
10พฤ9-ก.ค.09.30 – 12.30 น..ศึกษาดูงาน (รูปแบบออนไลน์) 3 ชั่วโมง
1110-ก.ค.09.30 – 12.30 น..กลยุทธ์การต่อยอดธุรกิจ ด้วย BMC ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
1211-ก.ค.09.30 – 12.30 น..กลยุทธ์การนำเสนอธุรกิจด้วย BMCดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง

 

วิทยากรชั้นนำ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

ดร.สันติธร ภูริภักดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนธุรกิจด้วย BMC

รุ่น 4 : รอบบ่าย

แผนการจัดการสอน กิจกรรม “ การถ่ายทอดความรู้การเขียนโมเดลธุรกิจ ” 12 วัน

12 วัน

ระยะเวลา

09.30 - 12.30

เวลาเรียน

36 ชั่วโมง

เวลาเรียน

ตารางเรียน (รุ่นที่ 4 รอบบ่าย)

ครั้งที่

วัน

วันที่

เวลา

วิชา

วิทยากร

สอนออนไลน์

124-มิ.ย.13.30 – 16.30 น.ปรับแนวความคิด สร้างธุรกิจหลังวิกฤติเศรษฐกิจดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ3 ชั่วโมง
2พฤ25-มิ.ย.13.30 – 16.30 น.กลยุทธ์สร้างธุรกิจ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมอ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง หรือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ 3 ชั่วโมง
326-มิ.ย.13.30 – 16.30 น.ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมและแจ้งข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่  ครั้งที่ 1อ.จิรวัฒน์ ชุติพลวัจน์3 ชั่วโมง
13.30 – 16.30 น.การต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ
427-มิ.ย.13.30 – 16.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC (Business Model Canvas)ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
51-ก.ค.13.30 – 16.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 1ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
6พฤ2-ก.ค.13.30 – 16.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 2ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
73-ก.ค.13.30 – 16.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 3ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
84-ก.ค.13.30 – 16.30 น.การสร้างแผนธุรกิจยั่งยืน ด้วย BMC  Workshop 4ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
98-ก.ค.13.30 – 16.30 น.กรณีศึกษาการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเกษตรดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ หรือ อ.นราธิป หรือ ดร.ศักดิ์สิทธิ์3 ชั่วโมง
10พฤ9-ก.ค.13.30 – 16.30 น.ศึกษาดูงาน (รูปแบบออนไลน์) 3 ชั่วโมง
1110-ก.ค.13.30 – 16.30 น.กลยุทธ์การต่อยอดธุรกิจ ด้วย BMC ดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง
1211-ก.ค.13.30 – 16.30 น.กลยุทธ์การนำเสนอธุรกิจด้วย BMCดร.สันติธร ภูริภักดี และคณะ3 ชั่วโมง

 

วิทยากรชั้นนำ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่

อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์

ดร.สันติธร ภูริภักดี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนธุรกิจด้วย BMC